செய்தி மையம்

விளிம்புகள்? கலைப்படைப்புகள்!

2020-05-12

AIGUO மோசடிவாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஒரு தொகுதி ஸ்லிப்-ஆன் விளிம்புகளை தயாரிக்கவும்பிரேசில். அனைத்து விளிம்புகளும் மூடப்பட்டிருந்தனகருப்புபெயிண்ட்.