உற்பத்தி உபகரணங்கள்

 • சி.என்.சி லதே

 • சுத்தி

 • வெப்ப உலை

 • ஹைட்ராலிக் சுத்தி

 • என்.சி.பி.சி.

 • போர்டல் கிரான்ஸ்

 • எதிர்ப்பு உலை

 • ரோலிங் மெஷின்

 • அறுக்கும் இயந்திரம்

 • சி.என்.சி துளையிடும் இயந்திரம்

 • சி.என்.சி துளையிடும் இயந்திரம்

 • உராய்வு 630T ஐ அழுத்தவும்