உற்பத்தி செயல்முறை

 • 1-மூலப்பொருள்

 • 2-வெட்டுதல்

 • 3-வெப்பமாக்கல்

 • 4-மோசடி

 • 5-ரோலிங்

 • 6-எந்திரம்

 • 7-துளையிடுதல்

 • 8-சோதனை

 • 9-குறித்தல்

 • 10-பொதி

 • 11-பங்கு

 • 12-ஏற்றுமதி